Skjold Møller

Rådgivende Ingeniører


Til artikeloversigten

Til forsiden

Skjold Møller
Juli 2003

V Æ G L A S T   F R A   K O R N E D E   M A T E R I A L E R

I

L A V E   L A G E R B Y G N I N G E R ,

P L A N S I L O E R   O G   H A L L E R

Ny beregningsmetode – og tilhørende pc program

Lagerbygningens tværsnitsudformning:

b bygningsbredde
h væghøjde
q væghældning

Det kornede materiales data:

g specifik tyngde for det oplagrede, kornede materiale
j indre friktionsvinkel for det kornede materiale
d friktionsvinkel mellem det kornede materiale og væg
b skræntvinkel
 

Grundlag for beregning af væglast fra kornede materialer.

Som følge af analoge mekaniske egenskaber for jord og andre kornede materialer bestemmes væglasten fra oplagrede kornede materialer i lave lagerbygninger, plansiloer og haller, på grundlag af jordtryksteorien. For mange af de sædvanligt anvendte begrænsningskonstruktioner kan det antages, at der ved dimensionering i brudgrænsetilstanden, jf. normerne, findes såkaldt aktivt zonebrud i det oplagrede kornede materiale. Vægtrykket fra det oplagrede kornede materiale med indre friktion, men uden kohæsion, forudsættes at stige retlinet ned over væggen fra værdien nul ved vægoverkant, hvilket også er bekræftet ved forsøg.

Jordtryksteorien forudsætter, at jorden har uendelig udstrækning bag væggen. Lagerbygninger har som bekendt endelige dimensioner, hvorfor væglasten på lagerbygninger, der skal kunne topfyldes til indholdets maksimale skræntvinkel, vil være mindre end den, der umiddelbart kan bestemmes ved anvendelse af jordtryksteorien.

Væglasten ved topfyldning stiger med voksende bygningsbredde og må naturligvis nærme sig asymptotisk til væglasten fra en uendelig dyb skrænt. Væglasten som funktion af bygningsbredde ved topfyldning er estimeret og testet ved forsøg.

Pc program.

Der er fremstillet et edb program til udførelse af beregningerne. Inddata til programmet er

- det kornede materiales specifikke tyngde
- det kornede materiales indre friktionsvinkel
- det kornede materiales vægfriktionsvinkel
- det kornede materiales skræntvinkel
– væghældningen
– væghøjde
– bygningsbredde
- partialkoefficient for last
- partialkoefficient for indre friktion og vægfriktion

Resultatet af beregningerne er

- vægtrykkoefficienten
- vægtryk ved gulv
- vægfriktion ved gulv
- resulterende væglast 
- resulterende friktionslast.

Anvendelse.

Den beregnede væglast bruges til at dimensionere og kontrollere lagerbygningskonstruktionerne.